Take a fresh look at your lifestyle.

ፀረ_አማራ የሆኑ የብአዴን ማእከላዊ ኮሚቴ አባላት ስም ዝርዝር

ፀረ_አማራ የሆኑ የብአዴን ማእከላዊ ኮሚቴ አባላት ስም ዝርዝር

_______

የብአዴን ማእከላዊ ኮሚቴ ተሰብስበዉ የሚመርጡት ከወረዳ እና ዞን ከገበሬዉ፤ ሴቶች፤ ከወጣቶች እና ሙሁራን አባላት ተዉጣጠዉ በሚሄዱት ነዉ፡፡ ከዛም ስብሰባዉ ላይ ጥቆማ ይደረጋል፡፡ ምርጫዉ በሚስጥር ድምጽ ይሰጥበታል፡፡ አሁን ያሉት ማእከላዊ ኮሚቴ ስም ዝርዝር ደርሶኛል፡፡ ጸረ አማራ የነበሩ አሁን የተገለበጡ እና የነገዱ ደጋፊ ሁነዉ የቆሙትን ለጊዜዉ አልፌያቸዋለዉ፡፡ ቀሪዎቹ ደግሞ ማስወገድ ከተፈለገ ከእነ ገዱ አቅም እና ፍላጎት ዉጭ አይደሉም፡፡

 

እኒህን የሚከተሉትን ሰወች ሰም የጠቆመ፤ ያስጠቆመ፤ የመረጠ፤ ያስመረጠ፤ አብሮ የተኛ፤ የበላ፤ የጠጣ እና ያሴረ በአማራ ህዝብ ላይ ቀልዷል ማለት ነዉ፡፡ ያዉ ወደ መጨረሻ መሄጃዉ ስለምንልከዉ፡፡ የሰራዉን ሃጢያት ይናዘዝ፡፡ ከወረዳ ተመርጠዉ የሄዱትን የምታዉቋቸዉን ሰወች በስልካቸዉ እየደወላችሁ የገዱ ደጋፊ የሆነ ብቻ እንዲመርጡ ገፋፏቸዉ፡፡ በየአካባቢ ተመርጠዉ የሄደቱን ሰወች ስም ዝርዝር እና አድራሻ ላኩልን፡፡ አትኩሮታችን ባህርዳር ነዉ፡፡ ማን ምን እንዳለ ስለሚደርስን ከአማራ ህዝብ ጎን ሳትቆም የዉሎ አበል ይዘህ ብትመጣ ባላ ላይ እንደምንስቅልህ እወቅ፡፡ የአማራ ወጣት ተዘጋጅ፡፡

 

 1. ዝማም አሰፋ
 2. አለምነዉ መኮነን
 3. ገነት ገ/ እግዚአብሄር
 4. በረከት ስሞን
 5. ከበደ ጫኔ
 6. ካሳ ተክለብርሃን
 7. መኮነን የለዉም ወሰን
 8. ታደሰ ጥንቅሹ
 9. ጌታቸዉ አምባየ
 10. አህመድ አብተዉ
 11. ህላዊ ዪሴፍ
 12. ፍሬህይወት አያሌው
 13. ብርሃን ሃይሉ
 14. መአዛ ገብረ መድህን
 15. ይልማ ወርቁ

(ሚኪ አማራ)

Leave A Reply

Your email address will not be published.